تماس با ما

مدیر باشگاه
آقای محمد سرداری

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدرک مربی گری بین المللی Bآسیا

09179161871

info@fcsahand.ir

مدیر بانوان
خانم دکتر فائزه فریدونی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

09179161871

info@fcsahand.ir

پیام خود را اینجا بنویسید

    • شیراز، بلوار استقلال، چهاراه هوابرد
     
    • شیراز خیابان بلوار همت جنوبی، خیابان شیخی