برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند در تاریخ جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند شیراز مورخ ۴۰۰/۰۲/۱۰
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
تمرین اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
Show all

برنامه پیاده روی خانوادگی مدرسه فوتبال سهند در تاریخ جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است