بازی تدارکاتی زیر دوازده سال مدرسه فوتبال سهند با تیم پگاه پرسیا-اردیبهشت۱۴۰۰

بازی دوستانه تیم زیر ۱۲ سال سهند شیراز با تیم برق شیراز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
بازی دوستانه تیم زیر ده سال و زیر یازده سال سهند شیراز با تیم پرسپولیس شیراز-اردیبهشت۱۴۰۰
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
Show all

بازی تدارکاتی زیر دوازده سال مدرسه فوتبال سهند با تیم پگاه پرسیا-اردیبهشت۱۴۰۰

محمد سرداری
محمد سرداری
محمد سرداری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی رسمی بین المللی فوتبال مدرس دانشگاه مدرس آموزش و پرورش

دیدگاه ها بسته شده است